Türkü Sözü

Bir dasitan nakledeyim bu sene
Dehr-i dun içinde ola hikayet
Döndü latif devran her ehl-i dine
Hak gani Mevla’dan lutf ü inayet

Niyazı kurarım ulu Suphan’a
İnşallah eriştik bir hub zamana
Habib’in ümmeti ehl-i imana
Hak Teala verir tab ü letafet

Hazır olsun pirler her civarlardan
Evliya enbiya çarıyarlardan (Çeharyarlar’dan)
Şehr-i İstanbul’u kem nazarlardan
Saklasın hatadan Mevla her saat

Okuyalım ismin ulu Mabud’un
Sadık müminlere verir maksudun
Gönlü keder görmez Sultan Mahmud’un
Mezid etsin ömrün Cenab-ı Hazret

Burc-ü asümanın bu mihr ü mahı
Bu ruy-i zeminin hem şehenşahı
Ümmet-i Resul’ün devlet-penahı
Dualar edelim ol ehl-i cennet

Dembedem vird eder ulu Mevla’sın
Gazi Sultan Mahmud okur esmasın
Şeb içre vahdette gördük safasın
Güzel malum etti Kur’an keramet

Gelelim bir güne kelama tekrar
Padişaha asi oldu bazılar
Yeniçer’ Ağası’n çağırdı Hünkar
Pend verdi guşuna etti itaat

Şaha muti’ olur mah-ı mehrular
İnanmadı yeniçeri bed-hülar
İndirelim tahttan dedi adular
Hak Teala vermez anlara nusrat

Şehr-i İstanbul’a düştü vaveyla
Münadiler bir bir eyledi nida
Başladı müminler etmeğe dua
Sultan Mahmud için çekeriz gayret

Lanet olsun düşmanların canına
Doldular cümlesi Et Meydanı’na
Anların da şeytan girdi kanına
Taife-i yeniçeri melamet

Sultan Mahmud Hakk’a eyledi kıyam
Hünkar’ın indinde hem sadrıazam
Verdi (Buldu) fetvasını ol şeyhülislam
Böyle kuvvet buldu bab-ı şeriat

Biraz yeniçeri asi oldular
Necib Efendi’nin malın aldılar (buldular)
Varıp Et Meydanı içre doldular
Bulsun belasını olan hıyanet

Ehl-i din bend oldu Sultan Mahmud’a
Dedi can verelim din(i) Muhammed’e
Cümleten vardılar Sultan Ahmed’e
Açıldı Sancağ-ı Şerif şerafet

Yeniçeri dedi sancak bizimdir
Dediler ezelden elhak bizimdir
Söylediler kadim ocak bizimdir
Yandılar narına olan muhannet

Padişah ulema fuzala (fudala) bile
Serasker Hüseyin Paşa da yele (güle)
Boğaz’dan Mehemmed Paşa da gele
Hem birlik oldular cemi (ÅŸerif) cemaat

Yeniçeri her illete erdiler
Al’ Osman askerin cem’in gördüler
Havf eyleyip kışlalara girdiler
Dediler nedir bu bize alamet

Topçular’a Hünkar dedi gel beri
Topçubaşı vardı öptü hem yeri
Dedi ateşleyin cümle topları
Başladılar birden vermeğe şiddet

Yeniçeri benlik tuttu içerden
Bir vaveyla çıkar oldu her yerden
Anlar belasını buldular birden
Geldi başlarına türlü felaket

Sad oldu ol demde Gazi Mahmud Han
Allah Allah dedi hep ehl-i iman
Topçu kumbaracı saçtılar suzan
Yeniçeri buldu ol dem nedamet

Yeniçeri derdi el’aman n’olduk
Ettiğimiz başa gelince bulduk
Padişahım sana biz asi olduk
Koptu başımıza yevm-i kıyamet

Padişaha yardım eyledi Suphan
Melekler bu işe oldular hayran
Deryanın yüzünü bürüdü al kan
Asi olan nar-ı cahimde vahdet

Al’ Osman askeri din yolunda pak
Adu olanları ettiler sad çak
Şah’a kem bakanlar oldular helak
Ettiler buldular bunca ukubet

Yeniçeri namı bikarar oldu
Dahi kışlaları tarumar oldu
Yeniçeriler’e inkisar oldu
Bulamaz adular bir dahi şöhret

Yençeriye sebep oldu bu azap
Erenlerde olmaz kıyamet bitap
Bazı tekkeler de olundu harap
Kusuru şeyhlerin çektiği sıklet

Rabbani yüzünden cihan ola nur
Hak Teala ede alemi ma’mur
Muhammed yoluna asker-i mansur
Oluruz dediler yetmiş üç millet

On sekiz bin alem Suphana bağlı
İns ü cin cümleten Kur’an’a bağlı
Yedi kıral Al-i Osman’a bağlı
Çar kuşe hem yedi iklim vilayet

Mevla’dan atalar Sultan Mahmud’a
Hayrandır semalar Sultan Mahmud’a
Dualar senalar Sultan Mahmud’a
Verildi ervahta tac-ı saadet

Şen etsin gönlünü Bari Teala
Tahtı gülşen olsun gonce-i ra’na
Nüfuzu kimyadır hükmünü icra
Görürsün cihanda adl ü adalet

Nur yağsın semadan diyar-ı dehre
Yürüsün adalet iklim ü şehre
Bin ikiyüz kırk bir senesi içre
Cedid nizam verdi şahımız devlet

Seyrani göründü bu seyranımız
Hiç keder görmesin Mahmud Han’ımız
Enbiya evliya Hak Suphanımız
Şahadet eylesin cümleye himmet

  

Yazar

deniz

PAYLAS

REKLAM ALANI