BİYOGRAFİSİ

Hacı Bayram’ın halifelerinden olup Melamet neşesini tam temsil eden, tekke, hırka, taç, zikir v.s. yi kaldırıp sülukte aşk ve cezbeyi esas kabul eden Emir Sikkini (880 H. 1575-1576) kolundan Hayrabolulu Ahmed-i Sarban’dan (953 H. 1545-1546) feyzalmıştır. Hal tercümesi hakkında bilgimiz pek azdır. Sarı Abdullah, “Semrat’ül-Fuad’da Ahmed-i Sarban’a müntesip olduğunu bildirmektedir. 970 hicride (1562-1563) vefat etmiştir; Vize’de medfundur.

Vizeli Alaeddin’in bazı şiirleri, Ahmed-i Sarban’a atfedildiği gibi, Ahmed-i Sarban’ın Dukakinzade Ahmed olduğu da zannedilmiştir. Fakat bu atıfların ve bu zannın yanlışlığını sonradan anladık.

Vizeli Alaeddin’in, Kaygusuz mahlasını kullanması dolayısıyle şiirlerinin Kaygusuz Abdal’ın şiirleriyle karıştığı da muhakkatır; ancak her iki Kaygusuz’un edası, vahdet telakkisi ve meşrebi, bu şiirleri pek kolay ayırt edebilir. Oğlanlarşeyhi İbrahim, bu hususu, tasavvufi sohbetlerinin, halifesi Gaybi Sun’ullah tarafından zaptından meydana gelen “Sohbet-Name”de, “Kaygusuz Abdal’a hal galibdi, anınçün ekser-i kelimatı şer’a muhaliftir; Pirimiz Kaygusuz, hale galib idi,” sözleriyle pek güzel anlatmaktadır.

SANATÇININ RESMİ

REKLAM